Privacy

De veiligheid van uw gegevens, Vanaf 25 mei 2018 gaat de Autoriteit Persoonsgegevens, de nieuwe privacy wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handhaven. Uiteraard respecteer ik die nieuwe wet en ben ik daarop voorbereid.

The Profiler ALGEMENE VOORWAARDEN richtlijnen AVG

Artikel 1 | Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Personal Coach: Erol Sayan
Activiteit(en): Personal Coach, Small Group Coach, Leefstijl coaching, Groepslessen, Bootcamps, diverse cursussen omtrent Mindset en correct denken.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving
The Profiler richt zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. The Profiler is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 60620560
Artikel 3 | Definities
Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van The Profiler. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.
Artikel 4 | Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dienen alle deelnemers een intakegesprek te hebben gehad voorafgaand aan deelname aan een van de activiteiten. Het anamneseformulier dient volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend aan The Profiler te worden afgegeven. De activiteiten zullen pas van start gaan na ontvangst van het anamneseformulier.
Artikel 5 | Tijdstip en plaats
Bij de bevestiging van de inschrijving zal The Profiler meedelen waar en wanneer de deelnemer verwacht wordt. Dit zal vooraf met de deelnemer overlegd worden. Indien een afspraak, om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, kan The Proflier ervoor kiezen om in overleg met de deelnemer een nieuwe afspraak te plannen.
Locaties: Gildestraat, Randweg, Dr. Schaepmanlaan allen te Bussum.
Artikel 6 | Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4. Op The Profiler rust de verplichting op het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de sessies. De inhoud en het aantal deelnemers van de sessies worden vastgelegd in de overeenkomst die gesloten is. The Profiler voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat The Profiler niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening die voortvloeit uit de gesloten overeenkomst, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 7 | Personal Coach reglement
1. Opdrachtgever is op de hoogte van de door opdrachtnemer gebruikte behandelvorm(en) en van het behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is.)

2. Indien het coachtraject wordt beëindigd door de opdrachtgever en dit gebeurt tegen het advies van de Personal Coach in; de opdrachtgever dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop opdrachtgever erkent het coachtraject zonder goedkeuring van de Personal Coach te beëindigen.

3. Het coachtraject door de Personal Coach eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet.

4. De opdrachtgever op de hoogte is van het feit dat de Personal Coach een klantendossier, Client volg system (CVS) bijhoudt.

5. De Personal Coach dit klantendossier behandelt overeenkomstig met de Nederlandse privacy regeling en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden.

6. De opdrachtgever een kopie kan vragen van dit klantendossier dat op opdrachtgever van betrekking is.

7. De opdrachtgever vernietiging van het klantendossier dat op opdrachtgever van toepassing is kan eisen en de Personal Coach wettelijk verplicht is hier aan mee te werken.

Artikel 8 | Prijzen en offertes
1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

3. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.

4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

6. De opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

Artikel 9 | Betalingsvoorwaarden
1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de bijgevoegde overeenkomst. Betaling vindt plaats in onderling over tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtgever ontvangt een declaratienota van opdrachtnemer en de betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN NL 68 INGB 0006 3805 23 t.n.v. The Profiler. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum bij een coaching traject.

2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

4. Na bevestiging van deelname zal The Profiler de deelnemer informeren over de betalingstermijnen en wijze van betaling. The Profiler zal de dienstverlening pas starten nadat de overeenkomstige aanbetaling of gehele factuur volledig is voldaan. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de overeenkomstige termijn is The Profiler gerechtigd de deelnemer de toegang tot de sessies te weigeren totdat het volledige factuurbedrag is ontvangen. De duur van de sessies wordt echter niet met de duur van de opschorting verlengd. Dit betekent dus dat lessen kunnen komen te vervallen waarvoor wel betaald dient te worden. De verplichting tot betalen blijft onverminderd gehandhaafd. Bij niet tijdige of onvolledige betaling worden daarnaast alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan The Profiler te voldoen.

5. Indien The Profiler over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de deelnemer, zal The Profiler tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente in rekening brengen bij de deelnemer.

6. Op de diensten van The Profiler zijn het BTW 21%-tarief van toepassing. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 10 | Duur en beëindiging
1. De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

2. Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.

3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 11 | Annulering door opdrachtgever voor training en workshops

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

1.  Bij annulering na inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.

2.  Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

Artikel 12 | Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

The Profiler is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

Het is de deelnemer niet toegestaan drugs, alcohol, dan wel andere verdovende of stimulerende middelen te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk ontbinden van de overeenkomst.
De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden.

Artikel 13 | Het verzetten van afspraken
1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 14 | Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 15 | Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

4. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 16 | Aansprakelijkheid
Deelname aan een van de sessies van The Profiler geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. The Profiler coaching adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.

Op iedere door The Profiler gesloten overeenkomst rust een inspanningsverplichting voor The Profiler. The Profiler kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

The Profiler is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door The Profiler georganiseerde activiteiten. The Profiler is niet aansprakelijk voor de door de deelnemer geleden schade, indien deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge danwel schriftelijke instructies, gegeven door de Personal Coach. Tevens is The Profiler niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer is jegens The Profiler aansprakelijk indien The Profiler op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen door de deelnemer van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de personal coach. De deelnemer dient The Profiler te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere

Artikel 17 | Ziekmelding
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een Sessies wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan The Profiler. Alle afspraken dienen minimaal 24 uur telefonisch van te voren te worden geannuleerd. Een nieuw tijdstip voor de training zal dan besproken worden. Bij niet tijdige annulering zal The Profielr de kosten van de diensten doorberekenen.
Artikel 18 | Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. The Profiler is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. In geval nakoming niet mogelijk is zal de overeenkomst worden ontbonden. In geval van ziekte van de Personal Coach behoudt The Profiler het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg met de deelnemer zal naar een alternatief worden gezocht.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een Sessies worden afgelast. Deze zal dan op een later tijdstip in overleg met de klant alsnog gegeven worden. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Indien de deelnemer op een dergelijke dag een afspraak zou hebben gehad zal The Profiler een alternatieve datum aanbieden aan de deelnemer.

Artikel 19 | Privacy
The Profiler Personal Coaching gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de deelnemer. The Profiler is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor zijn activiteiten. Om deelnemers goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft The Profiler persoonlijke gegevens nodig. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dient de deelnemer per omgaande aan The Profiler door te geven.

The Profiler is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden voor administratieve doeleinden van The Profiler gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. The Profiler werkt conform de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Contactinformatie verkregen via intakes en intake aanvragen via de website worden gebruikt om informatie omtrent diensten van The Profiler Personal Coaching te verzenden.

The Profiler verzamelt gegevens van de deelnemer middels intakegesprekken en intakeformulieren die ingevuld dienen te worden. Dit om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie van de deelnemer zodat de diensten hierop volledig op maat afgestemd kunnen worden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor The Profiler om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de deelnemer een contractuele verplichting. Ook zijn deze gegevens nodig voor facturering en hiervoor zijn de naam, adres en woonplaats van de deelnemer vereist. Dit is wettelijk verplicht.

Ingevulde intake formulieren van deelnemers die een jaar of langer geleden een traject van The Profiler hebben voltooid, zullen verwijderd worden. Op verzoek kunnen deze gegevens eerder verwijderd worden, echter wel pas na voltooiing van een traject of wanneer de samenwerking beëindigd wordt. Trainingsdata blijft wel bewaard voor eventuele naslag in de toekomst (mocht de deelnemer in de toekomst weer een nieuw traject willen starten bij The Profiler). Ook deze informatie kan op verzoek volledig verwijderd worden. Hiervoor dient een e-mail naar The Profiler gestuurd te worden.
Persoonlijke gegevens die op de factuur staan, moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Deze kunnen dus niet op verzoek verwijderd worden, en zullen na 7 jaar na de factuurdatum verwijderd worden.
The Profiler Personal Coaching gebruikt de diensten van Google en Dropbox voor het opslaan van contactgegevens en data van intakeformulieren en trainingen. Deze beide bedrijven voldoen aan de eisen van de wet AVG. De apparatuur (computers en smartphone) die The Profiler gebruikt om bij deze data te komen is voorzien van een wachtwoord. Daarnaast gebruikt The Profiler een dubbele beschermingslaag bij Dropbox waardoor er altijd een dubbele authenticatie vereist is wanneer bestanden via een internetbrowser geraadpleegd worden.

Voor vragen of opmerkingen omtrent privacy kunt u contact opnemen met The Profiler via het contactformulier of via het op de website vermeldde telefoonnummer.

Artikel 20 | Intellectueel eigendom
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door The Profiler voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van The Profiler. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van The Profiler.

Alle door The Profiler verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en schema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door The Profiler ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door The Profiler zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter informatie aan derden worden verstrekt op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 21 | Klachtenprocedure en Geschillen en toepasselijk recht
1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

2. De opdrachtgever op de hoogte is van de klachtenprocedure en kan zich voor klachten wenden tot de The Profiler.

3. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

4. Deze voorwaarden zijn opgesteld volgens de nieuwe richtlijnen en de wettelijke verplichtingen aangaande AVG van 2018. Voor aanvang van de diensten door opdrachtnemer zijn deze aan de opdrachtgever verstrekt en vormen een onderdeel van de overeenkomst.

5. Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot The Profiler. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar The Profiler is gevestigd. Op alle overeenkomsten van The Profiler is het Nederlandse recht van toepassing.

Pin It on Pinterest

Share This